6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK) UYARINCA AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, Tantavi mah. Estergon cd. No:20 Suryapı Exen Tower, Kat:6 Daire:90, 34764 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu Av. Mustafa Tırtır Hukuk Bürosu’nun WhatsApp aplikasyonu üzerinden iletişime geçen kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Büromuza ait WhatsApp numarası üzerinden iletişime geçen kişilerin kişisel verileri elde etmektedir. Elde edilen kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır.

Hukuki Sebebi Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amacı
Açık Rıza İletişim Verisi Talep Konusu; Telefon numarası Uygulama Üzerinden İletişim Sağlanması
Açık Rıza Kimlik Verisi Ad-Soyad Uygulama Üzerinden İletişim Sağlanması
Bir Hakkın tesisi, Korunması veya Kullanılması İçin Zorunlu Olması İletişim Verisi Talep Konusu; Telefon numarası Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Bir Hakkın tesisi, Korunması veya Kullanılması İçin Zorunlu Olması Kimlik Verisi Ad-Soyad Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme kurulması ve ifası İletişim Verisi Talep Konusu; Telefon numarası İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep/Şikayetlerin takibi
Sözleşme kurulması ve ifası Kimlik Verisi Ad-Soyad İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep/Şikayetlerin takibi

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Büromuz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte, WhatsApp üzerinden iletişim kurulması yönteminin seçilmesi nedeniyle kişiler açık rızaları ile kişisel verilerini aktarmaktadır.


Alıcı / Alıcı Grupları Aktarım Sebebi Aktarılan Veri
Whatsapp Uygulama Üzerinden İletişimin Sağlanması İletişim Verisi (Talep Konusu; Telefon numarası), Kimlik Verisi (Ad-Soyad)

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Büromuza aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular ilgili mevzuat gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile yazılı şekilde yapılmalıdır.

• Güvenli elektronik imza ile,

• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,

• Mobil imza ile,

• Büromuz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte mustafa@mustafatirtir.com e-posta adresine


Başvurunun içeriğinde ilgili mevzuat gereği aşağıdan yer verilen hususlar yer almalıdır ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir.

• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

• Talep konusu.

Zorunlu olmamakla birlikte, İlgili kişi sıfatıyla https://mustafatirtir.com/ adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak da başvurunuzu yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin bir örneğini teslim aldım.

mustafa-tirtir-ile-iletisime-gecin-whatsapp-button